Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định

 

 QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

       của Thư viện tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Kèmtheo Quyết định số 671/QĐ-UBND  ngày 05 tháng 4 năm 2022

                        của Chủ tịch UBNDtỉnh Nam Định)

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Thư viện tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là Thư viện tỉnh) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Thư viện tỉnh chịu sự quản lý toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

               Thư viện tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 11, Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của thư viện tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn.

3. Hướng dẫn các thư viện công cộng trên địa bàn thực hiện quy định, định hướng, chỉ đạo về công tác thư viện của cơ quan quản lý nhà nước về thư viện ở trung ương và địa phương. Tham gia phát triển mạng lưới thư viện, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện và tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập thư viện trên địa bàn.

4. Tham gia xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thành văn, tài liệu cổ quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt của địa phương; các tài nguyên thông tin xuất bản tại địa phương, viết về địa phương hoặc do nhân dân địa phương sáng tạo.

5. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện xã hội hóa, vận động thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật.

7. Đánh giá hoạt động thư viện, nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của người sử dụng.

8. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; xây dựng tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thư viện, các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài nguyên thông tin, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do tổ chức nước ngoài tài trợ theo quy định của pháp luật.

10. Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của thư viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

 1. Lãnh đạo Thư viện tỉnh gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Thư viện tỉnh, thực hiện     công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước   pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Phó  Giám  đốc  giúp  Giám  đốc  Thư  viện  tỉnh  phụ  trách  một  hoặc  một  số nhiệm   vụ cụ thể do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.   Khi Giám đốc  Thư viện vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Thư   viện.

 2. Các phòng thuộc Thư viện, gồm:

a) Phòng Công tác bạn đọc.

b) Phòng Nghiệp vụ - Công nghệ.

c) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

 3. Số lượng người làm việc của Thư viện tỉnh được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề   nghiệp của Thư viện  tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong tổng số lượng người làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do UBND tỉnh giao hàng năm. Đảm bảo số lượng người  làm  việc  tối  thiểu  theo  quy  định  tại  Nghị  định  số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm

1. Chỉ đạo Giám đốc Thư viện tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt, quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng thuộc Thư viện tỉnh.

2. Chỉ đạo Thư viện tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí sử dụng viên chức, người lao động phù hợp vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt.

3. Sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Chỉ đạo Thư viện tỉnh bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật./.

Hỗ trợ
Liên kết web :
Đang online : 7
Hôm nay : 891
Tháng hiện tại : 20617
Tổng lượt truy cập : 1894292
http://huyenbi.net/Xem-ngay-tot-xau.html